Tag: ประกันรถยนต์

ความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภทความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ปัจจุบันนี้สังคมเราได้ให้ความสำคัญกับประกันรถยนต์กันมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าผู้ที่ขับรถมากกว่าครึ่งนั้นทำประกันรถยนต์ เนื่องจากประกันรถยนต์นั้นเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เราจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากไม่มีการทำประกันรถยนต์ไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากเลยทีเดียว ดังนั้นคนจึงนิยมทำประกันกันไว้ โดยประกันรถยนต์ก็จะมีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าประกันแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร  ความแตกต่างของประกันรถยนต์ประเภทต่าง ๆ   ประเภทแรกเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยประกัยรถยนต์ประเภทนี้จะเป็นประกันรถยนต์ที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่ความคุ้มครองครบครัน โดยประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นจะให้ความคุ้มครองต่อการเสียหายทุกกรณีซึ่งจะคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้เอาประกันและฝ่ายคู่กรณี นอกเหนือไปจากนี้ประกันชั้น 1 ก็ยังมีการคุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหายและไฟไหม้อีกด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงนั้นถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว  ประเภทที่สองเป็นประกันรถยนต์ชั้น 2 โดยประกันชั้น 2 ราคาจะถูกกว่าประชันชั้น 1 มาก และมีความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 ต่างกันตรงที่ประกันชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองให้ส่วนของฝั่งคู่กรณีเท่านั้นไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเมื่อเทียบความคุ้มครองกับราคาเบี้ยประกันภัยแล้วนั้นประกันชั้น 2 ราคาถูกมากและประกันชั้น 2 ราคายังคุ้มค่ากับความคุ้มครองที่ได้รับอีกด้วย  ประเภทที่สามเป็นประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งเป็นประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสองประเภทแรก โดยความคุ้มครองของประกันชั้น 3 นั้นจะคุ้มครองแค่ส่วนของคู่กรณีเท่านั้น และจะไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์สูญหายและไฟไหม้แบบประกันชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 นั้นน้อยกว่าประกันประเภทอื่น ๆ จึงทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้นมีค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าทั้งสองประเภท  ประกันรถยนต์ทั้งสามประเภทนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันในด้านของความคุ้มครองและราคาเบี้ยประกันภัยซึ่งแน่นอนว่าประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงย่อมมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าประเภทอื่น